Formatowanie tekstu

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

ISSN 1733-8670 (Printed)

ISSN 2392-0378 (Online)

DOI PREFIX 10.17402

Treść artykułu powinna być przygotowana wyłącznie w języku angielskim (brytyjskim lub amerykańskim ale nie ich kombinacji). Artykuł powinien być dostarczony w pliku tekstowym .rtf lub .doc., (dodatkowo rysunki w formacie .jpg lub .tif) Redakcja Zeszytów Naukowych zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i poprawek, a także do proponowania zmian i uzupełnień po uzgodnieniu z autorem. W przypadku znacznych zmian i poprawek redakcyjnych praca może zostać zwrócona autorowi w celu jej poprawienia.

Recenzje są anonimowe, recenzenci nie znają nazwisk autorów, a autorzy nie znają nazwisk recenzetów (ang. double-blind review). Artykuł otrzymuje numer referencyjny wykorzystywany w korespondencji. Autor informowany jest o wynikach recenzji. Nazwiska recenzentów z danego roku publikowane są w ostatnim numerze danego roku. Nazwiska recenzentów współpracujących z wydawnictwem umieszczone są na stronie wydawnictwa. Do publikacji artykułu wymagane jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Artykuły zgłaszane do publikacji muszą być sformatowane wg wymagań wydawniczych.

Informacje dla autorów:    

Wskazówki redakcyjne:

  • tekst nie może być dłuższy niż 10 i nie krótszy niż 6 stron maszynopisu w formacie A4 pages. Ma być napisany czcionką Times New Roman (TNR), 11 pkt., pojedyncza interlinia, wszystkie marginesy - 2.5 cm;
  • tytuły tabel: czcionka TNR 10 pkt., wycentrowane i umieszczone nad tabelami;
  • treści w tabelach: czcionka TNR 10 pkt.;
  • podpisy rysunków: wycentrowane i umieszczone pod rysunkami, czcionka TNR 10 pkt., treści na rysunkach nie mniejsze niż TNR 9 pkt.;
  • nie dopuszcza się oblewania tekstem tabel i rysunków;
  • każdy artykuł musi posiadać tytuł, streszczenie oraz słowa kluczowe.

Układ artykułu:
Tytuł artykułu
Imię i nazwisko autora (autorów)
Miejsce pracy, dokładny adres, e-mail
Streszczenie (100 - 250 słów)
Słowa kluczowe (6-10 słów kluczowych)

Tekst główny z wydzielonym Wprowadzeniem (Wstępem), Rozdziałami głównymi i podrozdziałami, Posumowaniem (bez numeracji). Materiał ilustracyjny (rysunki i tabele): linie rysunków nie cieńsze niż 0,5 pkt., rozdzielczość co najmniej 300 dpi (format .tif, .jpg). Oznaczenia na rysunkach złożone tą samą wielkością czcionki w całym artykule, ale nie większą niż 9 pkt. Niedopuszczalne są opisy odręczne! Nie dopuszcza się oblewania materiału ilustracyjnego tekstem. W tekście artykułu muszą znaleźć się odniesienia do materiału ilustracyjnego w kolejności numerycznej dla całej pracy. Zmienne wyróżnione kursywą, stałe i liczby – proste.
 

Tabele w treści prosimy budować wykorzystując jedynie linie poziome w celu dokonania wyszczególnienia nagłówka tabeli i ewentualnie głównych sekcji. Linii pionowych prosimy nie używać. Przykład:
 


Nazwy i terminy fachowe powinny zostać zdefiniowane w tekście lub w przypisach przy pierwszym przywołaniu. Stosować należy jednolite jednostki miary zgodne z międzynarodowym systemem SI. Wzory (równania) powinny być ponumerowane kolejno w całej pracy liczbami arabskimi, w nawiasach okrągłych, wyrównanie do prawej strony. Podziękowania (np. informacje o źródłach finansowania badań) powinny być zamieszczone przed wykazem literatury. Bibliografia (min. 5 pozycji literaturowych) wg standardu Harvard podana kolejności kolejności cytowania w tekście. Przywołania w nawiasach okrągłych: autor i rok np.: (Neville, 2010; Kuo & Zhu, 2012). W wykazie źródeł nazwiska kapitalizowane, informacja o źródle w kolejności: autor(zy), rok publikacji, tytuł, miejsce wydania, np.:


NEVILLE, C. (2010) The Complete Guide to Referencing and Avoiding Plagiarism. 2nd Ed. Maidenhead: Open University Press.
KUO, W., ZHU, X. (2012) Importance Measures in Reliability, Risk and Optimization. Principles and Applications. Wiley.

 

Sposób cytowania w zależności od typu materiału